Karar Tarihi : 22/05/2018
Karar Numarası: 01
K.H.G.Birliği
Meclisini
Teşkil edenlerin
Adı ve soyadı
Meclis Başkanı :Mehmet MARAŞLI
Üyeler             : Serdal PALA, Hanifi BOSTAN,  Necati AVCI,   Yaşar BOZKURT, Hürrem DEMİR. İsmail ÇİFTÇİBAŞI, Azmi ÖZTÜRK, Sadi POYRAZ, Cuma ÇİFTÇİBAŞI
 
 
 
GÜNDEMİN 1 . MADDESİ :        Yoklama ve Açılış.
 
 
          Birlik Başkanı ve Meclis Başkanı (Ürgüp Kaymakamı) Mehmet MARAŞLI açılış konuşmasını yaptıktan sonra  isim okumak suretiyle yoklama yaptı , 22.05.2018 tarihli olağan toplantıya  Meclis üyelerinden  Serdal PALA, Hanifi BOSTAN, Azmi ÖZTÜRK, Sadi POYRAZ,  Cuma ÇİFÇİBAŞI; Yaşar BOZKURT, Necati AVCI ve İsmail ÇİFTÇİBAŞI nın  katıldıkları,    Hürrem DEMİR ‘ in katılmadığı  tespit edildi ve Birlik tüzüğünün 10. Maddesi gereği gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmesine karar verildi.
 
 
 
 
 
  Mehmet MARAŞLI          Cuma ÇİFCİBAŞI                      İsmail ÇİFCİBAŞI
  Ürgüp Kaymakam        Suvermez Köyü Muhtarı           Özlüce  Köyü Muhtarı
    Kaymakam V.                      Katip Üye                                      Katip Üye
  Birlik Başkanı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karar Tarihi : 22/05/2018
Karar Numarası: 02
K.H.G.Birliği
Meclisini
Teşkil edenlerin
Adı ve soyadı
Meclis Başkanı :Mehmet MARAŞLI
Üyeler             : Serdal PALA, Hanifi BOSTAN,  Necati AVCI,   Yaşar BOZKURT, Hürrem DEMİR. İsmail ÇİFTÇİBAŞI, Azmi ÖZTÜRK, Sadi POYRAZ, Cuma ÇİFTÇİBAŞI
 
 
 
GÜNDEMİN 2. MADDESİ :        Bir önceki toplantıya ait karar özetlerinin okunması.
 
          Birik Meclisinin 06.10.2017 tarihli olağan toplantısında alınan ve aşağıda belirtilen karar özetleri Birlik katip üyesi Sadi POYRAZ tarafından Birlik Meclis üyelerine okundu ve diğer gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
       06.10.2017 tarihli olağan toplantıya ait karar özetleri:
  1. Yoklama ve açılış, 
  2. Bir Önceki Toplantıya ait karar özetlerinin okunması,
  3. 2018 Yılı Gelir ve Gider Bütçesinin kabul edilmesi,( 1.600.000,00  gelir- 1.600.000,00 TL Gider bütçesi)
  4. 2018 Yılı yatırım ve çalışma programının kabul edilmesi,
  5. 2017 yılı Gider bütçesinde ödenek yetersizliği bulunan harcama kalemlerine ödenek fazlalığı bulunan harcama kalemlerinden toplamda 670.000,00 TL aktarma
yapılması.
  1. Dilek ve temenniler.
 
 
 
 
 Mehmet MARAŞLI          Cuma ÇİFCİBAŞI                      İsmail ÇİFCİBAŞI
  Ürgüp Kaymakam        Suvermez Köyü Muhtarı           Özlüce  Köyü Muhtarı
  Kaymakam V.                      Katip Üye                                      Katip Üye
  Birlik Başkanı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karar Tarihi : 22/05/2018
Karar Numarası: 03
K.H.G.Birliği
Meclisini
Teşkil edenlerin
Adı ve soyadı
Meclis Başkanı :Mehmet MARAŞLI
Üyeler             : Serdal PALA, Hanifi BOSTAN,  Necati AVCI,   Yaşar BOZKURT, Hürrem DEMİR. İsmail ÇİFTÇİBAŞI, Azmi ÖZTÜRK, Sadi POYRAZ, Cuma ÇİFTÇİBAŞI
 
 
 
GÜNDEMİN 3. MADDESİ   :     2017 Yılı faaliyet Raporunun görüşülmesi
 
2017 Yılı Faaliyet raporunun görüşülmesini geçilmeden evvel Birlik Tüzüğünün 9 . maddesi “Yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı, meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılar” hükmü gereği Birlik Başkanı ve Meclis Başkanı olan Ürgüp Kaymakamı Kaymakam Vekili Mehmet MARAŞLI   Meclis Başkanlığını Meclis Başkan  vekili olan İl Genel Meclis Üyesi Serdar PALA ya  devrettikten sonra gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 41. Maddesi gereği Birlik üst Yöneticisi tarafından hazırlanmış olan ve Birlik Tüzüğünün 15. maddesi gereği Birlik Encümenince incelenerek Birlik Tüzüğünün 8 maddesinin b fıkrası uyarınca Meclisimize  gönderilen 2017 yılı faaliyet raporu  kabul edildi. 
 
         
 
 
Mehmet MARAŞLI          Cuma ÇİFCİBAŞI                      İsmail ÇİFCİBAŞI
  Ürgüp Kaymakam        Suvermez Köyü Muhtarı           Özlüce  Köyü Muhtarı
    Kaymakam V.                      Katip Üye                                      Katip Üye
  Birlik Başkanı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karar Tarihi : 22/05/2018
Karar Numarası: 04
K.H.G.Birliği
Meclisini
Teşkil edenlerin
Adı ve soyadı
Meclis Başkanı :Mehmet MARAŞLI
Üyeler             : Serdal PALA, Hanifi BOSTAN,  Necati AVCI,   Yaşar BOZKURT, Hürrem DEMİR. İsmail ÇİFTÇİBAŞI, Azmi ÖZTÜRK, Sadi POYRAZ, Cuma ÇİFTÇİBAŞI
 
 
 
GÜNDEMİN 4. MADDESİ    : 2017 Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi
 
Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi “Kesin hesap; mali hizmetler birimi tarafından mali yılın bitiminden itibaren hazırlanarak, üst yönetici tarafından il özel idarelerinde Mart, belediyelerde Nisan ayı içinde encümene sunulur. Encümen kesin hesabı en geç Nisan ayının sonuna kadar inceleyip, görüşü ile birlikte meclisin Mayıs ayı toplantısında görüşülmek üzere üst yöneticiye sunar” hükmü gereği Birlik Başkanlığınca hazırlanmış ve Birlik tüzüğünün 15 . maddesi gereği Birlik Encümeninde görüşüldükten sonra   27.03.2018  tarih 06 sayılı Encümen kararıyla Birlik Meclisine  havale edilmiş olan 2017 yılı Bütçe Kesin hesabının incelenmesi sonucu; 2017 yılı gelirleri toplamı 1.233.190,59 TL bütçe giderleri toplamı 886.515,37 TL olduğu ayrıntıları  ekli Kesin Hesap Cetvellerinde belirtilen  Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2017 yılı  Kesin Hesabının kabul edilmesine karar verilmiştir
 
         
 
 
  Mehmet MARAŞLI          Cuma ÇİFCİBAŞI                      İsmail ÇİFCİBAŞI
  Ürgüp Kaymakam        Suvermez Köyü Muhtarı           Özlüce  Köyü Muhtarı
    Kaymakam V.                      Katip Üye                                      Katip Üye
  Birlik Başkanı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karar Tarihi : 22/05/2018
Karar Numarası: 05
K.H.G.Birliği
Meclisini
Teşkil edenlerin
Adı ve soyadı
Meclis Başkanı :Mehmet MARAŞLI
Üyeler             : Serdal PALA, Hanifi BOSTAN,  Necati AVCI,   Yaşar BOZKURT, Hürrem DEMİR. İsmail ÇİFTÇİBAŞI, Azmi ÖZTÜRK, Sadi POYRAZ, Cuma ÇİFTÇİBAŞI
 
 
 
GÜNDEMİN 5. MADDESİ    : Encümen üyesi seçimi.
 
        Birlik Tüzüğünün 14. Maddesi gereğiBirlik Encümeni birlik başkanının başkanlığında meclisin kendi üyeleri arasından gizli oyla seçeceği iki İl Genel Meclisi üyesi ve iki köy  muhtarı olmak üzere toplam beş (5) kişiden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir.” hükmü gereği Birlik Encümen seçimine geçildi.
         İlçemizde İl Genel Meclis üyesi  iki (2)  olması nedeniyle  ve Birlik encümeninde de Birlik Tüzüğü gereği iki İl Genel Meclis üyesi bulunması gerektiğinde   İl Genel Meclis üyeleri arasında  Birlik Encümenliği için seçim yapılmasına gerek olmadığına karar verildi ve  köy muhtarları arasında Birlik Encümenliği için seçim yapılmasına geçildi.
       Köy   Muhtarlarına Birlik Encümenliği için  aday olmak isteyen olup olmadığı soruldu ve Doğala köyü Muhtarı Azmi ÖZTÜRK  ve Suvermez   Köyü muhtarı Cuma ÇİFCİBAŞI  Birlik encümenliği için aday olduklarına açıkladılar, başka adayın  olmadığı görülerek gizli oylama için   arkası Birlik mührü ile mühürlü kağıtlar ve zarflar Birlik Meclis üyelerine gizli oylama yapmaları için  dağıtıldı. Yapılan gizli oylama açık tasnif sonucu dokuz  Meclis üyesinin  oy kullandığı ve kullanılan oyların geçerli olduğu tespit edildi ve yapılan açık sayım sonucu;   Doğala  Köyü Muhtarı   Azmi ÖZTÜRK’ ün   dokuz (9) ve  Suvermez   Köyü muhtarı Cuma ÇİFCİBAŞI  ’ nın    dokuz (9) oy aldıkları  tespit edildi ve  en çok oy alan             Azmi ÖZTÜRK    ve  Cuma ÇİFCİBAŞI  ’ nın      birlik encümeni seçilmelerine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.
 
         
 
Mehmet MARAŞLI          Cuma ÇİFCİBAŞI                      İsmail ÇİFCİBAŞI
  Ürgüp Kaymakam        Suvermez Köyü Muhtarı           Özlüce  Köyü Muhtarı
    Kaymakam V.                      Katip Üye                                      Katip Üye
  Birlik Başkanı
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karar Tarihi : 22/05/2018
Karar Numarası: 06
K.H.G.Birliği
Meclisini
Teşkil edenlerin
Adı ve soyadı
Meclis Başkanı :Mehmet MARAŞLI
Üyeler             : Serdal PALA, Hanifi BOSTAN,  Necati AVCI,   Yaşar BOZKURT, Hürrem DEMİR. İsmail ÇİFTÇİBAŞI, Azmi ÖZTÜRK, Sadi POYRAZ, Cuma ÇİFTÇİBAŞI
 
 
 
GÜNDEMİN 6. MADDESİ    : Plan Bütçe Komisyonu oluşturulması.
 
          5355 Sayılı Mahalli İdareler Birlikleri Kanununun 11. Maddesinde belirtildiği üzere Birlik meclisinde plan ve bütçe komisyonunun dışında birliğin faaliyet konularında olmak üzere ihtisas komisyonları kurulabilir. İhtisas komisyonları meclis üyeleri arasından birlik meclisinin kararıyla kurulur ve komisyon üye sayısı beşi geçemez. Komisyon üyelerinin ayrı mahalli idare temsilcileri arasından seçilmesi esastır” hükmü gereği,  plan bütçe komisyonu seçimi yapılmasına karar verildi.
       Meclis Başkanının sözlü teklifi ve üyelerin el kaldırma suretiyle yapılan seçim sonucu,
Plan bütçe komisyonunun aşağıda belirtildiği üzere oluşturulmasına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.
 
 
Görevi                              Unvanı                                           Adı Soyadı
Komisyon Başkanı           İl Genel Meclis üyesi                    Serdal PALA
Üye                                   Doğala köyü muhtarı                    Azmi ÖZTÜRK
Üye                                   Çakıllı  köyü muhtarı                    Sadi POYRAZ
 
         
 
 
  Mehmet MARAŞLI          Cuma ÇİFCİBAŞI                      İsmail ÇİFCİBAŞI
  Ürgüp Kaymakam        Suvermez Köyü Muhtarı           Özlüce  Köyü Muhtarı
  Kaymakam V.                        Katip Üye                                      Katip Üye
  Birlik Başkanı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karar Tarihi : 22/05/2018
Karar Numarası: 07
K.H.G.Birliği
Meclisini
Teşkil edenlerin
Adı ve soyadı
Meclis Başkanı :Mehmet MARAŞLI
Üyeler             : Serdal PALA, Hanifi BOSTAN,  Necati AVCI,   Yaşar BOZKURT, Hürrem DEMİR. İsmail ÇİFTÇİBAŞI, Azmi ÖZTÜRK, Sadi POYRAZ, Cuma ÇİFTÇİBAŞI
 
 
 
GÜNDEMİN 7. MADDESİ    : İhale Komisyonu yedek üyelerinin belirlenmesi.
 
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 6. Maddesinde belirtildiği üzere “ Birliklerde ihale komisyonu birlik encümenidir. İhale komisyonu üyelerden her hangi birinin toplantıya katılmaması durumunda  birlik başkanı, birlik meclisi tarafından önceden seçilen yedek üyeyi toplantıya davet eder.” Hükmü gereği birlik ihale komisyonu için yedek üye seçilmesi gerektiğinden, Meclis Başkanının sözlü teklifi ve üyelerin el kaldırma suretiyle oylamaları sonucu;
Birlik ihale komisyonunun aşağıdaki  şekilde belirlenmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
     Adı Soyadı              Görevi                          Adı Soyadı                  Görev
Mehmet MARAŞLI     Başkan  asil           Mehmet MARAŞLI       Başkan  asil
Serdar PALA                Asil üye                 Necati AVCI                   Yedek üye
Hanifi BOSTAN           Asil üye                Yaşar BOZKURT            Yedek üye
Azmi ÖZTÜRK            Asil üye                İsmail ÇİFÇİBAŞI          Yedek üye
Cuma ÇİFCİBAŞI     Asil üye               Hürrem DEMİR              Yedek üye
 
         
 
 
  Mehmet MARAŞLI          Cuma ÇİFCİBAŞI                      İsmail ÇİFCİBAŞI
  Ürgüp Kaymakam        Suvermez Köyü Muhtarı           Özlüce  Köyü Muhtarı
    Kaymakam V.                      Katip Üye                                      Katip Üye
  Birlik Başkanı
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karar Tarihi : 22/05/2018
Karar Numarası: 10
K.H.G.Birliği
Meclisini
Teşkil edenlerin
Adı ve soyadı
Meclis Başkanı :Mehmet MARAŞLI
Üyeler             : Serdal PALA, Hanifi BOSTAN,  Necati AVCI,   Yaşar BOZKURT, Hürrem DEMİR. İsmail ÇİFTÇİBAŞI, Azmi ÖZTÜRK, Sadi POYRAZ, Cuma ÇİFTÇİBAŞI
 
 
 
GÜNDEMİN 8. MADDESİ    :   Dilek ve Temenniler
 
            Birlik Başkanı ve Meclis Başkanı Ürgüp Kaymakamı Kaymakam Vekili Mehmet MARAŞLI  Birlik Meclis üyelerine dilek ve temennileri bulunup bulunmadığı sordu, Meclis üyeleri her hangi bir dilek ve temennileri bulunmadığını belirtmeleri üzerine Kaymakam Mehmet MARAŞLI  yapılan olağan Meclis toplantısının Derinkuyu İlçesine ve tüm üye köylerimize hayırlı olmasını temennisinde bulunduktan sonra  Meclisinin diğer olağan toplantısının  2018 yılı Ekim ayı içerisinde yapılacağını beyan ederek toplantıyı sona ermesine  karar verildi.
 
         
 
 
  Mehmet MARAŞLI          Cuma ÇİFCİBAŞI                      İsmail ÇİFCİBAŞI
  Ürgüp Kaymakam        Suvermez Köyü Muhtarı           Özlüce  Köyü Muhtarı
    Kaymakam V.                      Katip Üye                                      Katip Üye
  Birlik Başkanı