İHALE İLANI
 
DERİNKUYU  KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
Derinkuyu  İlçesine bağlı Çakıllı, Doğala, Kuyulutatlar, Özlüce ve Til köylerinin yol ve meydan düzenleme işi için 9.200 m2renksiz 6. cm. prefabrik kilitli taş alımı ve döşenmesi işi Birlik İhale Yönetmeliğinin 18. maddesi (a) bendi gereği Açık İhale Usulü ile  yaptırılacaktır.
1.İdarenin :
a) Adresi                             :  Hükümet Konağı Kat : 3 /DERİNKUYU
b) Telefon-Faks Numarası :  (0384) 3813180    -  (0384) 3813187
2.   İhalenin  Konusu  Alımİşinin :
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : DERİNKUYU İlçesi  Çakıllı, Doğala, Kuyulutatlar, Özlüce ve Til  köylerinin yol ve meydan düzenleme işi için 9.200   m2renksiz 6. cm. likprefabrik kilitli taşalımı ve döşenmesi işi  
b) Teslimat Yeri  : Derinkuyu ilçesi Çakıllı, Doğala, Kuyulutatlar, Özlüce ve Til  köylerinin yerleşim alanı.
c)  İşe Başlama Tarihi        : Sözleşme Tarihini müteakiben.
3.   İhalenin :
a) Yapılacağı Yer                :  Kaymakamlıktoplantı salonu  Hükümet Konağı /DERİNKUYU
b) Tarihi Saati                      :28/04/2017 CumaGünü Saat :14,30
4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenen Belgeler.
a) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
b) Tebligat için adres beyanı, telefon, varsa faks ve Elektronik posta adresi.
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
d) Gerçek kişi olması halinde, İlk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ilgi sine göre ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
e) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu  yılda alınmış tüzel  kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
f) Teklif vermeye yetkili olduğuna dair imza beyannamesi  veya imza sirküleri.
g) Gerçek kişi olması halinde noter  tasdikli imza beyannamesi.
h) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin  yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden  belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
ı)Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinde belirtilen “İhale dışı bırakılma durumlarından olmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
i) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen teklif mektubu.
j) Şekli ve içeriği idari şartnamede yazılı geçici teminat mektubu veya banka yatırma dekontu.k)Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale Yönetmeliğinin 12. maddesinde belirtilen “İhaleye   
katılamayacaklar “ arasında bulunmadığına dair taahhütname.
l) İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.
 m) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
 n) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz veya banka dekontu.
 o) Vergi ve kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge taahhütname ekinde  sunulacaktır.
5. İhale Dokümanları mesai saatleri içerisinde Köylere Hizmet Götürme BirliğiHükümet Konağı Kat: 3 / DERİNKUYU adresinden200,00Tl. sı karşılığı Kurumun Ziraat Bankası Derinkuyu  şubesindekiTR20 0001 0006 5929 7858 5350 01…nolu banka hesabına  yatırıldıktan sonratemin edilebilir.
6. Teklifler İhale saatinden önceKöylere Hizmet Götürme Birliği Bürosu  Hükümet Konağı Kat: 3DERİNKUYU   adresine verilecektir.
7. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 den az olmamak üzere  kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat  mektubu verecekler veya Kurumuzdan alınacak teslimat müzekkeresi ile Ziraat BankasıDerinkuyu  şubesindeki TR73 0001 0006 5929 7858 5350 17 .banka hesabımıza nakit olarak yatırılacaktır.
8.Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi  ihale tarihinden itibaren an az (60) takvim günü olmalıdır.
9.Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanuna tabi olmadığından, Birlik İhale Yönetmeliğinin 24. maddesinin (ğ) bendi gereği ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10.İş bu ihale 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Köylere HizmetGötürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir, ancak ceza ve yasaklama durumlarında yönetmeliği 55. maddesi hükmü uyarınca işlem yapılır.
 
 
İlanen  duyurulur.
İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI