İHALE KOMİSYONU KARARI[1]
İdarenin adı
: Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
İşin adı
: Derinkuyu  İlçesine bağlı Çakıllı, Doğala, Kuyulutatlar, Özlüce ve Til  , Güneyce köylerinin yol ve meydan düzenleme işi için 21.650   m2  renksiz 6. cm. prefabrik kilitli taş alımı ve döşenmesi işi     
İhale tarih ve saati
: 22.05.2018   Salı   . günü, saat 14:00
İhale usulü
: Birlik İhale Yönetmeliği 18. maddesi
Doküman satın alanların sayısı
: 4
Toplam teklif sayısı
: 4
Geçerli teklif sayısı
: 4
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin
Özdemirhan İnş.Eml.Teks.Gıd.Tic. San.Tic.Ltd.Şti
a) sahibinin adı ve soyadı / ticaret unvanı
:
b) tutarı
:  410.267,50
Bu tutanağın düzenlendiği tarih saat
: 22.05.2018   Salı   . günü, saat ….:00
İsteklilerin Teklif Ettiği Bedeller
İsteklinin Adı/
Ticaret Unvanı
İsteklinin 1. İnci Teklifi
İsteklinin 2. İnci Teklifi
Son Teklifi
Özdemirhan İnş.Eml.Teks.Gıd Ltd Şti
497.950,00
420.010,00
410.267,50
ACR Grp Tic.Ltd.Şti
541.250,00
Teklif yenilemedi
-------------------
Nev-beton Tİc.Ltd:şti
497.950,00.
418.927,50
414.597,50
Temelbims Tic.Ltd.Şti
476.300,00
460.000,00
----------------
 
          Köylere Hizmet Götürme Birliğimizce  22.05.2018   tarihi saat 14:00' de yapılacak olan Çakıllı, Doğala, Kuyulutatlar, Özlüce  Til ve Güneyce   köylerinin yol ve meydan düzenleme işi için 21.650    m2  renksiz 6. cm. prefabrik kilitli taş alımı ve döşenmesi işi      ile ilgili ihaleye 4  firma teklif zarfı vermiştir. Birlik Müdürlüğünce alınan teklif zarfları ihale saatinde İhale Komisyonuna alındı belgeleri ile teslim edilmiştir. İhale Komisyonu ihale zarflarını sıra numarasına göre kontrol ederek açmıştır. İhaleye katılan 4 firmanın belgelerinin  uygun olduğu, tespit edilmiş olup       belge Kontrol tutanağı düzenlenmiştir.
Daha sonra belgeleri uygun olan 4 isteklinin  kapalı zarf içinde sundukları teklif mektupları açılmış ve isteklilerin  birinci teklif ettikleri tutarlar yukarıda belirtilmiştir. Komisyonca isteklilerin birinci teklilerinde vermiş oldukları fiyatlar  yüksek bulunduğundan,  Birlik İhale Yönetmeliğinin 38.  Maddesi gereği isteklilerin tekliflerini sözlü olarak yenilemeleri istendi.
       İsteklilerden sırasıyla sözlü olarak yeni teklifleri soruldu ve isteklilerden  ACR Grup Ltd.Şti teklifini yenilemeyeceğini beyan etti ve ihaleden çekildi, diğer isteklilerden  sırasıyla defaten alınan sözlü teklifler  sonucu Temelbims Tic.Ltd. en  son teklifinin 460.000,00 TL olduğunu ve başka teklif vermeyeceğini beyan ederek ihaleden çekildiğini belirti ve ihaleye devam eden iki istekliden tekrar teklif vermeleri istendi,  Nev Beton ltd.Şti  414.597,50 TL teklif etti,  Öz Demirhan Ltd.Şti den teklifi istendi,  Öz Demirhan ltd.Şti  410.264,50 TL teklifte bulundu, Nevbeton Ltd.Şti den teklifini yenilemesi istendi, Nevbeton LTd.Şti teklifni yenilemeyeceğini önceki teklifinin son teklifi olduğunu ve ihaleden çekildiğin beyan etti..
       İsteklilerden ÖZDEMİRHAN Tic.Ltd.Şti nin teklifinin en düşük teklif olduğu ve yaklaşık maliyet in altında bulunduğu görülerek  Çakıllı, Doğala, Kuyulutatlar, Özlüce, Til  ve  Güneyce köylerinin yol ve meydan düzenleme işi için 21.650   m2  renksiz 6. cm. prefabrik kilitli taş alımı ve döşenmesi işi nin ÖZ DEMİRHAN İnş. Emlk. Teks.Gıd ve Tic.San.Tic.Ltd. Şti ye  410.267,50 TL bedelle ihale edilmesine  ve Kararın Birlik İhale Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereği  İhale Yetkilisinin Onayına sunulmasına karar verildi.   
 
İHALE KOMİSYONU
 
 
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
 
 
Mehmet MARAŞLI
Serdal PALA
Hanifi BOSTAN
İsmail ÇİFCİBBAŞI
    Sadi POYRAZ
 
 
Ürgüp Kaymakamı
Kaymakam V.
Birlik Başkanı
Encümen Üyesi
Encümen Üye
 
 
 
 
 
 
Encümen Üyesi
Encümen Üyesi