Karar Tarihi : 06.10.2017
Karar Numarası:……
K.H.G.Birliği
Meclisini
Teşkil edenlerin
Adı ve soyadı
Meclis Başkanı :Murat ÖZTÜRK
Üyeler             :Serdal PALA,HanifiBOSTAN, Necati AVCI, Yaşar BOZKURT, Hürrem DEMİR. İsmail ÇİFTÇİBAŞI, Azmi ÖZTÜRK, Sadi POYRAZ, Cuma ÇİFTÇİBAŞI
 
 
 
GÜNDEMİN 1 .MADDESİ : Yoklama ve Açılış.
 
 
          Birlik Başkanı ve Meclis Başkanı Murat ÖZTÜRK açılış konuşmasını yaptıktan sonra  isim okumak suretiyle yoklama yaptı , 06.10.2017 tarihli olağan toplantıya  Meclis üyelerinden  Serdal PALA, Hanifi BOSTAN, Azmi ÖZTÜRK, Sadi POYRAZ, Hürrem DEMİR, Cuma ÇİFÇİBAŞI, Yaşar BOZKURT, ve İsmail ÇİFTÇİBAŞI nınkatıldıklarıNecati AVCI nın katılmadıkları  tespit edildi ve Birlik tüzüğünün 10. Maddesi gereği gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmesine karar verildi.
 
 
 
 
Murat ÖZTÜRK                                    Sadi POYRAZ                        Hürrem DEMİR
    Kaymakam                               Çakıllı Köyü Muhtarı               Kuyulutatlar Köyü Muhtar
Meclis Başkanı                                     Katip Üye                                   Katip Üye
 
     
 
 
Karar Tarihi : 06.10.2017
Karar Numarası:
K.H.G.Birliği
Meclisini
Teşkil edenlerin
Adı ve soya
Meclis Başkanı :Murat ÖZTÜRK
Üyeler             :Serdal PALA,HanifiBOSTAN, Necati AVCI, Yaşar BOZKURT, Hürrem DEMİR. İsmail ÇİFTÇİBAŞI, Azmi ÖZTÜRK, Sadi POYRAZ, Cuma ÇİFTÇİBAŞI
 
 
GÜNDEMİN 2. MADDESİ : Bir Önceki toplantıya ait karar özetlerinin okunması.
 
Birlik Meclisinin 23.05.2017 tarihli olağan toplantısında alınan karar özetleri.
2016 Yılı faaliyet Raporunun görüşülmesi
Birlik Tüzüğünün 8 maddesinin b fıkrası uyarınca Meclisimize  gönderilen 2016 yılı faaliyet raporu  kabul edildi.
2017 Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi
 2016 yılı gelirleri toplamı 1.522.156,35 TL bütçe giderleri toplamı 1.384,683,57 TL olduğu ayrıntıları  ekli Kesin Hesap Cetvellerinde belirtilen  Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2016 yılı  Kesin Hesabının kabul edilmesine karar verilmiştir
Encümen üyesi seçimi.     
Özlüce Köyü Muhtarı İsmail ÇİFÇİBAŞI Çakıllı  Köyü muhtarı  Sadi POYRAZ’ınbirlik encümeni seçilmelerine mevcudun oy birliğiyle karar verildi
Plan Bütçe Komisyonu oluşturulması.
Meclis Başkanının sözlü teklifi ve üyelerin el kaldırma suretiyle yapılan seçim sonucu,
Plan bütçe komisyonunun aşağıda belirtildiği üzere oluşturulmasına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.
 
 
Görevi                         Unvanı                                               Adı Soyadı
Komisyon Başkanı  İl Genel Meclis üyesi                      Serdal PALA
Üye                        Doğala köyü muhtarı                           Azmi ÖZTÜRK
Üye                    Çakıllı  köyü muhtarı                            Sadi POYRAZ
 
İhale Komisyonu yedek üyelerinin belirlenmesi.
Meclis Başkanının sözlü teklifi ve üyelerin el kaldırma suretiyle oylamaları sonucu;
Birlik ihale komisyonunun aşağıdaki  şekilde belirlenmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
     Adı Soyadı       Görevi                      Adı Soyadı      Görev
Murat ÖZTÜRK          Başkan  asil                         Murat ÖZTÜRK           Başkan  asil
Serdar PALA               Asil üye                               Necati AVCI    Yedek üye
HanifiBOSTAN  Asil üye                                       Yaşar BOZKURT Yedek üye
İsmail  ÇİFÇİBAŞIAsil üye                                     Cuma ÇİFÇİBAŞI Yedek üye
Sadi POYRAZ            Asil üye                               Hürrem DEMİR          Yedek üye
 
Suvermez Köyünün Köylere Hizmet Götürme Birliği üyeliğine kabul edilmesi.
Birlik tüzüğünün 33 maddesi hükmü gereği Suvermez Köyünün üyeliğinin kabul edilmesine ve Valilik Makamının Onayına sunulmasına  mevcudun oybirliğiyle karar verildi
 
Birlik Tüzüğünün 5. Maddesinin f  bendinin iptal edilmesi.
      Derinkuyu Köylere Hizmet Götürme Birliği tüzüğünde değişiklik yapılarak tüzüğün  5. Maddesinin  f bendinin   ibaresinin tüzükten temelli çıkartılmasına  ve Birlik Tüzüğünün 35. Maddesi gereği tüzük değişikliğinin  Valilik Makamının onayına sunulmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi
 
 
 
            Dilek ve Temenniler
 
          Meclis toplantısının Derinkuyu İlçesine ve tüm üye köylerimize hayırlı olmasını temennisinde bulunduktan sonra  Meclisinin diğer olağan toplantısının  10. Ay içerisinde yapılacağını beyan ederek toplantıyı sona ermesine  karar verildi.
 
 
Murat ÖZTÜRK                                    Sadi POYRAZ                      Hürrem DEMİR
    Kaymakam                               Çakıllı Köyü Muhtarı            Kuyulutatlar Köyü Muhtarı
Meclis Başkanı                                    Katip Üye                                 Katip Üye
 
 
 
 
 
 
 
 
Karar Tarihi : 06.10.2017
Karar Numarası:
K.H.G.Birliği
Meclisini
Teşkil edenlerin
Adı ve soyadı
Meclis Başkanı :Murat ÖZTÜRK
Üyeler             :Serdal PALA,HanifiBOSTAN, Necati AVCI, Yaşar BOZKURT, Hürrem DEMİR. İsmail ÇİFTÇİBAŞI, Azmi ÖZTÜRK, Sadi POYRAZ, Cuma ÇİFTÇİBAŞI
 
GÜNDEMİN 3MADDESİ : 2018 Yılı Gelir ve Gider Bütçesi 
       Birlik Encümeninin 15.09.2017 tarihli toplantısında görüşülerek Plan Bütçe Komisyonuna havale edildikten sonra  Plan Bütçe Komisyonunca kabul edilerek  Mahalli İdareler  Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddesi gereği Birlik Meclisine havale edilen 2018 maliyılı ve gelecek iki yıla ait bütçe görüşmelerine geçildi.
 Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddesinin 2. fıkrası hükmü gereği 2018 yılı bütçe kararnamesini madde madde, gider bütçesi kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi,  2018 yılı gelir bütçesini, ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi, 2018 yılı finansmanın ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi,itibariyle toplamları üzerinden açık oylama yapıldı ,
           Yapılan açık oylama sonucu  ayrıntıları ekli cetvellerde görüldüğü üzere 1.600.000,00 TL gelir  ve 1.600.000,00 TL gider bütçesinden oluşan 2018  ve izleyen iki yıla ait bütçe oybirliğiyle kabul edildi.
Ayrıca Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddesinin 3. fıkrası hükmü gereği ayrıntılı harcama programları ile finansman programları üç aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeyde meclisçe onaylandı.
 
Murat ÖZTÜRK                                    Sadi POYRAZ                       Hürrem DEMİR
    Kaymakam                               Çakıllı Köyü Muhtarı          Kuyulutatlar Köyü Muhtarı
Meclis Başkanı                                  Katip Üye                                   Katip Üye
 
Karar Tarihi : 06.10.2017
Karar Numarası:
K.H.G.Birliği
Meclisini
Teşkil edenlerin
Adı ve soyadı
Meclis Başkanı :Murat ÖZTÜRK
Üyeler             :Serdal PALA,HanifiBOSTAN, Necati AVCI, Yaşar BOZKURT, Hürrem DEMİR. İsmail ÇİFTÇİBAŞI, Azmi ÖZTÜRK, Sadi POYRAZ, Cuma ÇİFTÇİBAŞI
 
 
GÜNDEMİNİN 4 MADDESİ : 2018 Yılı Yatırım planı ve çalışma programının görüşülmesi.
Birlik Tüzüğünün 15. Maddesi (a) bendi uyarınca birlik encümenince görüşüldükten sonra Birlik Tüzüğünün 8. İnci maddesinin (b) bendine göre görüşmek ve kabul etmek üzere Birlik Meclisine havale edilmiş olan (ekli 4 sahifeden ibaret )   2018 yılı  yatırım planı ve çalışma programının kabul edilmesine,
 Mahalli İdareler Birlikleri Kanununun 18. Maddesi “İl özel idaresi bütçe gelirlerinin ne kadarının köylere hizmet götürme birliklerine aktarılacağı, köylere hizmet götürme
birliklerinin sunacağı yatırım plânı, yıllık çalışma programı ve uygulama projelerine göre il genel meclisince kararlaştırılır” gereği Nevşehir İl Genel Meclisine tevdi edilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
 
 
 
 
Murat ÖZTÜRK                                    Sadi POYRAZ                     Hürrem DEMİR
    Kaymakam                               Çakıllı Köyü Muhtarı           Kuyulutatlar Köyü Muhtarı
Meclis Başkanı                                      Katip Üye                                Katip Üye
 
Karar Tarihi : 06.10.2017
Karar Numarası:
K.H.G.Birliği
Meclisini
Teşkil edenlerin
Adı ve soyadı
Meclis Başkanı :Murat ÖZTÜRK
Üyeler             :Serdal PALA,HanifiBOSTAN, Necati AVCI, Yaşar BOZKURT, Hürrem DEMİR. İsmail ÇİFTÇİBAŞI, Azmi ÖZTÜRK, Sadi POYRAZ, Cuma ÇİFTÇİBAŞI
 
GÜNDEMİN  5  MADDESİ : 2017 Yılı Bütçesinde aktarma yapılması.
           Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca  Meclise havale edilmiş olan 21.09.2017 tarihli yazısı incelenmesi neticesinde;
 
2017Yılı bütçesinde ödenek fazlalığı bulunan  ve aşağıda ayrıntısı belirtilen harcama kalemlerinden  toplamda  670.000,00 TL tenzil edilerek  Ödenek ihtiyacı bulunan  ve aşağıda ayrıntısı belirtilen harcama  kalemlerine  ilave edilmesi talebine ilişkin yapılan değerlendirme sonucu;
 
Kurumsal       Fonksiyonel      Finansman    Ekonomik       Ayrıntı           Tenzil edilecek tutar
Kod                KodKodKod
44.50.01.03   01.3.9.00               05               01.3.1.02    Geçici işçi ücreti      600.000,00 TL
44.50.01.03   01.3.9.00              05                02.3.6.01   Sgk prim ödemele       70.000,00 TL
 
 
Kurumsal       Fonksiyonel      Finansman    Ekonomik       Ayrıntı           İlave  edilecek tutar
Kod                KodKodKod
44.50.01.03   06.2.0.00               05               06.5.7.07    Yol yapımı                 200.000,00 TL
44.50.01.03   06.2.0.00              05                06.5.7.08   içme suyu tesisi yap    470.000,00 TL
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin  36. Maddesi  “ Aktarma; bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir. (2) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı  ile yapılır” hükmü gereği yukarı ayrıntısı belirtilen harcama kalemlerinden toplamda 670.000,00 TL nin tenzil edilerek ödenek ihtiyacı olan harcama kalemlerine aktarılmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
 
Murat ÖZTÜRK                                    Sadi POYRAZ                       Hürrem DEMİR
    Kaymakam                               Çakıllı Köyü Muhtarı            Kuyulutatlar Köyü Muhtarı
Meclis Başkanı                                  Katip Üye                                       Katip Üye
 
Karar Tarihi : 06.10.2017
Karar Numarası:
K.H.G.Birliği
Meclisini
Teşkil edenlerin
Adı ve soyadı
Meclis Başkanı :Murat ÖZTÜRK
Üyeler             :Serdal PALA,HanifiBOSTAN, Necati AVCI, Yaşar BOZKURT, Hürrem DEMİR. İsmail ÇİFTÇİBAŞI, Azmi ÖZTÜRK, Sadi POYRAZ, Cuma ÇİFTÇİBAŞI
 
 
GÜNDEMİN 6. MADDESİ    :  Dilek ve Temenniler
 
            Birlik Başkanı ve Meclis Başkanı Kaymakam Murat ÖZTÜRK Birlik Meclis üyelerine dilek ve temennileri bulunup bulunmadığı sordu, Meclis üyeleri her hangi bir dilek ve temennileri bulunmadığını belirtmeleri üzerine Kaymakam Murat ÖZTÜRK yapılan olağan Meclis toplantısının Derinkuyu İlçesine ve tüm üye köylerimize hayırlı olmasını temennisinde bulunduktan sonra  Meclisinin diğer olağan toplantısının  2018 yılı Nisan ayı içerisinde yapılacağını beyan ederek toplantıyı sona ermesine  karar verildi.
 
 
 
 
 
Murat ÖZTÜRK                                 Sadi POYRAZ                          Hürrem DEMİR
    Kaymakam                               Çakıllı Köyü Muhtarı          Kuyulutatlar Köyü Muhtarı
Meclis Başkanı                                       Katip Üye                                Katip Üye